Notariusz

Zakres Czynności

Opłaty

Dokumenty

Kontakt

ZAKRES CZYNNOŚCI

   Notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne, obejmujące w szczególności umowy (sprzedaży, zamiany,  darowizny, działu spadku, zniesienia współwłasności, o dożywocie, o podział majątku wspólnego małżonków i inne), umowy majątkowe małżeńskie, pełnomocnictwa;

w zakresie dziedziczenia: w szczególności sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły: dziedziczenia; otwarcia i ogłoszenia testamentu; z przyjęcia oświadczeń
o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku;

spisuje protokoły, w tym w szczególności protokoły: walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych; w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne; dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej;

z zakresu europejskiego poświadczenia spadkowego,
o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia
4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania
i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201
z 27.07.2012, str. 107, z późn. zm.);

sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu; zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu; pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

sporządza protesty weksli i czeków;

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń
i innych dokumentów;

składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz
z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

doręcza oświadczenia;

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

   Zgodnie z treścią art. 5 § 1. ustawy z dnia 14 lutego
1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 roku, poz. 164 z późn. zm.)  notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 roku,
poz. 237 z późn. zm.).

   Łączny koszt dokonanej czynności notarialnej obejmuje:

wynagrodzenie notariusza powiększone o podatek od towarów i usług w stawce 23%

 

opłaty sądowe dotyczące wniosków wieczystoksięgowych,

 

podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek
od spadków i darowizn), które są pobierane przez notariusza (będącego z mocy prawa płatnikiem w tym zakresie) i przekazywane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z przepisami prawa.

   Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

DOKUMENTY

   Każda czynność ma charakter indywidualny. W naszej Kancelarii uzyskają Państwo wszelkie niezbędne informacje pozwalające ustalić rodzaj planowanej czynności, wykaz wymaganych dokumentów do jej dokonania oraz określenia wysokości łącznych kosztów czynności notarialnej.

W celu przyspieszenia i usprawnienia procedury przygotowania aktu notarialnego dotyczącego  nieruchomości niezbędne jest podanie numeru księgi wieczystej.

Kancelaria Notarialna

Notariusz Adriana Szczygieł

 

ul. Mostowa 1

43-300 Bielsko-Biała

 

tel. 33/818 90 05

502 184 102

 

kontakt@notariusz-szczygiel.pl

RACHUNKI BANKOWE

   Rachunek kancelarii notarialnej prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przeznaczony do wpłat
z tytułu wynagrodzenia notariusza, opłat sądowych i podatków:

 

89 1050 1070 1000 0092 1669 4167

   Rachunek depozytowy kancelarii notarialnej prowadzony
przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach:


22 1050 1070 1000 0092 1669 4597.

   Akceptujemy płatności kartami płatniczymi:


Visa, Visa Electron,
VPay,
MasterCard,
MasterCard Electronic,
Maestro,
MasterCard World,
MasterCard World Signia.

   Usytuowanie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Mostowej 1 daje klientom możliwość swobodnego korzystania z parkingów  przyległych do sąsiadujących z Kancelarią galerii handlowych (zarówno od strony ulicy Grażyńskiego jak i ulicy Gazowniczej).

W  Kancelarii Notarialnej istnieje możliwość skorzystania przez klientów z bezpłatnej sieci WI-FI.

KANCELARIA NOTARIUSZ SZCZYGIEŁ BIELSKO-BIAŁA

Adriana Szczygieł

Notariusz

   Notariusz Adriana Szczygieł prowadzi kancelarię notarialną w Bielsku-Białej przy ulicy Mostowej 1.

Na stanowisko notariusza została powołana decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2015 r.
po odbyciu aplikacji notarialnej oraz asesury notarialnej. Pełniąc obowiązki zastępcy notariusza, dokonywała wszelkich czynności notarialnych o różnym stopniu trudności, w tym wszelkiego rodzaju akty notarialne, poświadczenia, spisywała protokoły, wypisy, odpisy
i wyciągi dokumentów.

   Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz
Adriana Szczygieł, działając jako osoba zaufania publicznego, czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

OPŁATY

KONTAKT

MAPA DOJAZDU

   Godziny otwarcia:

 

poniedziałek, czwartek 9-18

wtorek, środa 9-16

piątek 9-15

 

   Po wcześniejszym uzgodnieniu, spotkanie z notariuszem możliwe jest również w innych godzinach.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jednakże może być ona dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

wykonanie: